සොමි රැස විහිදෙන අඹර සරා දිළි

තරිඳු බඳුව බබළන සම්මානිත

සත්කෝරළ ඇතුගල්පුර මලිදෙව්

කුමරි මහා විදුහල් ජනනී……….

ශාස්ත්‍ර කලා විදු කිරණින් බැබලී

ආලෝකෝ උදපාදී දසුනින්

මහරු පුබුදු ගුණ සුවඳ හමා

යහගති මිණි මුතු අබරණ වී

සොමිරැස විහිදෙන……..

දෑකුළ ආගම් රුදු බේදා

දුරුකර සැම එක සේ සළකා

දින දින ජය බිම වෙතම යොමා අප

සැරදේ විදුහල් මාතා

රචනය: එම් . ආර් . බී. තෙන්නකෝන් මහතා

තනු නිර්මාණය: සෝමපාල සෙනරත් මහතා